Respiratory tract secretion PCR tests

  • DNA-isolation (DNA)
  • RNA-isolation  (RNA)
  • Adenovirus (DNA)
  • Chlamidophyla (DNA)
  • Distemper virus (RNA)
  • Mycoplasma (DNA)
  • IBR (DNA)
  • PI-3 (RNA)
  • RS (RNA)